Vaststelling Bestemmingsplan Mijzerweg 1a te Noordbeemster

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 28 februari 2017 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Mijzerweg 1a te Noordbeemster’ vast te stellen.

De voormalige stolp op het perceel Mijzerweg 1a ging door brand verloren. Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Mijzerweg 1a te Noordbeemster’ maakt herbouw mogelijk in de vorm van een in twee wooneenheden gesplitste stolpboerderij met bijgebouwen. De herbouw vindt meer oostwaarts ten opzichte van de oude locatie plaats, waarbij het bouwvlak op de oude locatie wordt verwijderd.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 13 maart tot en met 24 april 2017 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Ook is het vastgestelde plan hier te raadplegen en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 Tijdens de genoemde terinzagetermijn kunnen degenen die tijdig zienswijzen hebben ingediend, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij het college naar voren te brengen.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het bestemmingsplan. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.