Aanhouding planologische procedure bestemmingsplan ‘Volkstuinen Noorderpad c.a.’

Het college van burgemeester en wethouders bracht onlangs het ontwerpbestemmingsplan ‘Volkstuinen Noorderpad c.a.’ in wettelijke procedure. In de daarvoor opengestelde terinzagetermijn konden zienswijzen over dit ontwerpplan worden ingediend.

De ontvangen zienswijzen en voortschrijdend inzicht geven het college aanleiding tot heroverweging van het plan voor de herinrichting van het plangebied. Daarnaast werden er recentelijk signalen bekend bij de gemeente met betrekking tot mogelijkheden voor een bredere ruimtelijke herontwikkeling van het grotere A7-zonegebied, gelegen tussen de A7 en de kern Zuidoostbeemster, en grofweg gelegen tussen de Zuiderweg en het Noorderpad.

Gelet op bovenstaande heeft het college besloten om de planologische procedure omtrent het bestemmingsplan 'Volkstuinen Noorderpad c.a.' aan te houden, en eerst nader in te zetten op een brede ruimtelijk-planologische verkenning van het grotere zonegebied. Daarbij wordt, in samenspraak met gemeenschap en grondeigenaren, en rekening houdende met mogelijk geldende planologische en financiële randvoorwaarden, nagedacht over een complementaire invulling van dit zonegebied voor de bestaande kern. De ingediende zienswijzen in het kader van het ontwerpbestemmingsplan worden
bij deze bredere verkenning betrokken.

Ingeval een planologische procedure voor deze bredere ruimtelijke ontwikkeling of voor het bestemmingsplan ‘Volkstuinen Noorderpad c.a.’ vervolg krijgt, maken we hier opnieuw melding van op deze pagina.