Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Appels en perenpad’, vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder en verlening omgevingsvergunning

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Appels en perenpad’, vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder en verlening omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken ingevolge artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat voor het oprichten van woningen in het plangebied ‘Appels en perenpad’ met toepassing van de coördinatieregeling uit artikel 3.30 Wro de volgende samenhangende besluiten zijn genomen:

1. de gemeenteraad heeft op 29 november 2016 het bestemmingsplan ‘Appels en perenpad’ vastgesteld (ID-code NL.IMRO.0370.2015Appelsperenpad-0001). Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is enkel de toelichting gewijzigd. De toelichting is geen juridisch bindend onderdeel van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan maakt het oprichten van in totaal 27 woningen in het plangebied ‘Appels en perenpad’ te Zuidoostbeemster mogelijk;

2. burgemeester en wethouders hebben op 29 november 2016 het besluit genomen tot vaststelling van een hogere grenswaarde Wet geluidhinder met betrekking tot de 27 woningen;

3. burgemeester en wethouders hebben op 29 november 2016 de omgevingsvergunning (registratienummer 1287297) met de activiteit ‘bouwen’ verleend voor het oprichten van 20 woningen in het plangebied ‘Appels en perenpad’ te Zuidoostbeemster (Goudreinetstraat 16 t/m 24 (even), Benonistraat 1 t/m 9 (oneven) en 20 t/m 38 (even)).

Het plangebied ‘Appels en perenpad’ maakt onderdeel uit van het woningbouwplan ‘De Nieuwe Tuinderij’ te Zuidoostbeemster. Het plangebied ligt ten noorden van de kern Zuidoostbeemster, en kent twee deelgebieden. Het noordelijke deelgebied grenst aan de zuidzijde aan het

Middenpad en aan de noordzijde aan het te ontwikkelen deelgebied ‘Benonistraat’. Aan de westzijde zijn de woningen van fase 1 t/m 4 van De Nieuwe Tuinderij opgericht. Aan de oostzijde zijn, op enige afstand, de bestaande woningen aan de Purmerenderweg gesitueerd. Het zuidelijk deelgebied ligt tussen het Middenpad en de Van der Hoekstraat en Ninaberstraat.

Op deze besluiten is de coördinatieregeling van toepassing (besluit van de gemeenteraad van 22 maart 2016). De gecoördineerde besluiten (inclusief bijlagen) doorlopen daarom gezamenlijk de uniforme openbare voorbereidingsprocedure overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht. Het vastgestelde bestemmingsplan, de vastgestelde hogere grenswaarde Wet geluidhinder en de verleende omgevingsvergunning liggen met ingang van 19 december 2016 tot en met 30 januari 2017 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Daarnaast zijn de gecoördineerde besluiten in te zien op deze website. Het bestemmingsplan is eveneens in te zien via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Rechtsmiddelen

Op grond van artikel 8.3 Wro worden de hiervoor vermelde besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één gezien. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en loopt van 19 december 2016 tot en met 30 januari 2017.

Gedurende deze termijn kan degene die tijdig zienswijzen heeft ingediend, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder en/of de ontwerpomgevingsvergunning bij het college naar voren te brengen.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten die het betreft niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.