Inspraaktraject voorontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan “De Nieuwe Tuinderij-Oost”

De Beemster Compagnie (een samenwerkingsverband tussen de gemeente Beemster en BPD Ontwikkeling B.V.) heeft het voornemen om ten oosten van de Purmerenderweg, tussen het Noorderpad, het Reigersbos en de Oostdijk in Zuidoostbeemster een nieuwe woonwijk met maximaal 300 eengezinswoningen te ontwikkelen, De Nieuwe Tuinderij-Oost.

Het plangebied maakt onderdeel uit van de woningbouwontwikkeling De Nieuwe Tuinderij.

Om de woningbouw planologisch mogelijk te maken is het voorontwerpbestemmingsplan “De Nieuwe Tuinderij-Oost” opgesteld. Ook is een bijbehorend beeldkwaliteitsplan voor de nieuwe wijk opgesteld.

Terinzagelegging

Graag stellen wij u in de gelegenheid beide plannen te bekijken en uw eventuele opmerkingen op de plannen aan ons kenbaar te maken. Van 19 december 2016 t/m 30 januari 2017 kunt u de plannen inzien van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. De plannen zijn tevens te raadplegen via de gemeentelijke website www.beemster.net/bestemmingsplannen.

Inloopbijeenkomst 11 januari 2017

Ook kunt u de plannen komen bekijken tijdens de inloopbijeenkomst. Anders dan aangegeven in de Binnendijks van 3/4 december, vindt deze plaats op 11 januari 2017. Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennis nemen van het plangebied en de regels die hiervoor zijn gesteld. Op de verbeelding (tekening) zijn de vlakken bestemd voor woningbouw te zien. Uw vragen over de plannen kunt u stellen aan de deskundigen van De Beemster Compagnie. In deze fase van de planontwikkeling worden geen woningen verkocht.

De informatiebijeenkomst vindt plaats op:

Datum: woensdag 11 januari 2017
Tijd: van 17.00 tot 19.30 uur (vrije inloop)
Plaats: De Boomgaard, Middenpad 2 te Zuidoostbeemster

Reactiemogelijkheid

Gedurende bovenstaande termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar inspraakreactie op de plannen naar voren brengen.

Schriftelijke reacties kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster.

Degenen die buiten de openingstijden van het gemeentehuis van Beemster inzage willen hebben en degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Daarvoor kunt u contact opnemen met mevrouw C. Bernaards van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Beleid (via telefoonnummer 0299-452452).

U kunt uw reactie ook digitaal indienen via het e-mailadres DeNieuweTuinderij-Oost@Beemster.net.

De tijdig ingediende schriftelijke, digitale en mondelinge reacties beoordeeld en verwerkt. Hierna kan het ontwerpbestemmingsplan gereed worden gemaakt en kan de formele procedure conform de Wet ruimtelijke ordening gestart worden.