Bekendmaking gecoördineerde besluiten bestemmingsplan en omgevingsvergunning Oostdijk 7a

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat voor de realisatie van een woning met toepassing van de coördinatieregeling uit artikel 3.30 Wro de volgende samenhangende besluiten zijn genomen:

  1. de gemeenteraad van Beemster heeft op 18 oktober 2016 het bestemmingsplan Oostdijk 7a ongewijzigd vastgesteld (planidentificatie NL.IMRO.0370.2015BPOostdijk7a-VA01);
  2. burgemeester en wethouders hebben op 2 november 2016 de omgevingsvergunning met de activiteit bouwen verleend voor het oprichten van een stolpboerderij (woning).

Het bestemmingsplan beoogt een omzetting van een agrarische naar een woonbestemming op het perceel Oostdijk 7a. De omgevingsvergunning maakt op grond van dat bestemmingsplan een woning mogelijk.

Op 9 februari 2016 heeft de gemeenteraad besloten op voornoemde besluiten de coördinatieregeling van toepassing te verklaren. De gecoördineerde besluiten inclusief bijlagen  doorlopen daarom gezamenlijk de uniforme openbare voorbereidingsprocedure overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning liggen met ingang van 7 november tot en met 19 december 2016 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster.

Daarnaast is de bekendmaking van de gecoördineerde besluiten en het bestemmingsplan te vinden op website van de gemeente www.beemster.net en de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op grond van artikel 8.3 Wro worden de hiervoor vermelde besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één gezien. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en loopt van 7 november tot en met 19 december 2016.

Gedurende deze termijn kan degene die tijdig zienswijzen heeft ingediend, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerpomgevingsvergunning bij het college naar voren te brengen.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten die het betreft niet in werking voordat op het verzoek is beslist.