Ontwerpbestemmingsplan Volgerweg 14

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Volgerweg 14’ ter inzage ligt ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Dit bestemmingsplan vormt het planologisch kader voor het wijzigen van de agrarische bestemming in een particuliere woonbestemming vanwege agrarische bedrijfsbeëindiging.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorend ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 24 oktober tot en met 5 december 2016 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen via deze website en ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Degenen die buiten de openingstijden van het gemeentehuis van Beemster inzage willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend, telefoonnummer (0299) 452 452.