Vastgesteld uitwerkingsplan Pieter Kramerstraat 49

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat het uitwerkingsplan ‘Pieter Kramerstraat 49, Zuidoostbeemster’ op 3 mei 2016 is vastgesteld.

Het plangebied betreft de locatie van het leegstaande kantoorgebouw op het perceel Pieter Kramerstraat 49 te Zuidoostbeemster. Het uitwerkingsplan maakt het oprichten van vier vrijstaande woningen mogelijk.

Met betrekking tot het ontwerpuitwerkingsplan zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt. Het college heeft het uitwerkingsplan dan ook ongewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde uitwerkingsplan ligt van 23 mei tot en met 4 juli 2016 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. De stukken kunnen tevens digitaal worden ingezien op deze website en de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de hierboven genoemde terinzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door de belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze kenbaar te maken.

Het uitwerkingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schort de werking van het uitwerkingsplan niet op. Degene die een beroepschrift heeft ingediend en van mening is dat onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen,dat vereist, kan tevens op grond van artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening bij de voorzitter van de hiervoor aangehaalde afdeling Bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het uitwerkingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist. Zowel voor het beroepschrift als het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.