Ontwerpuitwerkingsplan ‘Pieter Kramerstraat 49, Zuidoostbeemster’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp van het uitwerkingsplan ‘Pieter Kramerstraat 49, Zuidoostbeemster ter inzage ligt. Het ontwerp ligt van 29 februari tot en met 11 april 2016 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster.

Het plangebied betreft de locatie van het leegstaande kantoorgebouw op het perceel Pieter Kramerstraat 49 te Zuidoostbeemster. Het plangebied valt binnen het bestemmingsplan ‘Zuidoostbeemster I’, waar het de uit te werken bestemming ‘Gemengd (GD-1)’ heeft. Voor dit plangebied geldt een uitwerkingsbevoegdheid waarvoor het uitwerkingsplan ‘Pieter Kramerstraat 49, Zuidoostbeemster’ is opgesteld. Het uitwerkingsplan maakt het oprichten van vier vrijstaande woningen mogelijk.

Gedurende de terinzagetermijn kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Degenen die buiten de openingstijden van het gemeentehuis van Beemster inzage willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend via telefoonnummer (0299) 452 452.

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ‘Pieter Kramerstraat 49, Zuidoostbeemster’

Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij voornemens zijn om op grond van artikel 110a Wet geluidhinder een hogere geluidwaarde vast te stellen. Dit ten behoeve van het realiseren van vier woningen te Pieter Kramerstraat 49 in Zuidoostbeemster welke zijn gelegen in de zone van de Rijksweg A7 en de Provinciale weg N235.

Op grond van artikel 110c Wet geluidhinder alsmede artikel 3:11 Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken met ingang van 29 februari tot en met 11 april 2016 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster.

Gedurende de terinzagetermijn kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster, onder vermelding van 'zienswijzen 1257221. Degenen die buiten de openingstijden van het gemeentehuis van Beemster inzage willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend via telefoonnummer (0299) 452 452.