College biedt gemeenteraad conceptbegroting aan

Het college heeft de conceptbegroting 2016-2019 aangeboden aan de gemeenteraad. In tegenstelling tot de programmabegroting 2015-2018 is deze begroting meer toegespitst op de voornemens van het college, zoals omschreven in het collegeprogramma.

In de conceptbegroting is een aantal plannen van het college financieel uitgewerkt, zoals: het beheer van de openbare ruimte, de uitvoering van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP), de duurzaamheidsagenda, het opzetten van een monumentenbeleid en de visie op Werelderfgoed in relatie tot recreatie en toerisme.

Ook is er een investeringsoverzicht in de begroting opgenomen. Het gaat om vervangings- en renovatie-investeringen, lopende investeringen en voorgenomen investering op basis van nieuw beleid.

Net als voorgaande jaren beslaat het programma ‘De Beemster Samenleving’ het grootste deel van de begroting, circa 45% van het totaal. Dit programma omvat alle gemeentelijke taken op het gebied van welzijn van Beemsterlingen, zoals onderwijs, zorg en inkomensondersteuning. Sinds 2015 heeft de Rijksoverheid drie grote taken overgedragen aan de gemeente: de drie decentralisaties (Jeugdwet, Wmo en Participatiewet). Dit brengt grote verantwoordelijkheden en geldstromen met zich mee. In de aanbiedingsbrief is te lezen dat de transitie naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, maar dat gemeente Beemster nu voor een veel grotere opgave staat: de transformatie van de uitvoering  ervan. Het streven is nog steeds om dit binnen de beschikbare middelen te doen.

Na het vaststellen van de kadernota 2016 is er een aantal veranderingen geweest: zowel onvermijdelijke ontwikkelingen als ontwikkelingen op de programma’s. Zo is een aantal stelposten bijgewerkt op basis van het jaarlijkse gesprek met de toezichthouder van de provincie, om een realistische begroting te krijgen. Deze ontwikkelingen hebben een behoorlijk effect op het resultaat, waardoor 2016 negatief afsluit, maar de jaren 2017-2019 laten een positief resultaat zien: € - 299.702 in 2016, € 145.363 in 2017, € 177.205 in 2018 en € 216.088 in 2019.

Het negatieve resultaat in 2016 wordt opgevangen door de algemene reserve die door de jaren erna weer wordt aangevuld. In de brief aan de raad staat: ‘Ons streven is om de jaarrekening 2016 minder negatief af te sluiten dan nu begroot is.’

Het college stelt de gemeenteraad voor de programmabegroting 2016-2019 vast te stellen en in te stemmen met de vervangingsinvesteringen. Op 10 november praat de gemeenteraad over de conceptbegroting. De vergadering vindt plaats vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Beemster.