Kennisgeving gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Middenweg 22a 2014’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Middenweg 22a 2014’ op 30 juni 2015 gewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 13 juli tot en met 24 augustus 2015 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Het vastgestelde bestemmingsplan is tevens te raadplegen op bestemmingsplannen Buitengebied en Noordbeemster en ruimtelijkeplannen.nl.

Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is het oprichten van een opslagloods op het perceel Middenweg 22a te Noordbeemster. De beoogde opslagloods is gelegen buiten het bestemmings- en bouwvlak van de bestemming ‘Agrarisch – Hulpbedrijf’ van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 en in strijd met enkele overige bouwregels. Door middel van het bestemmingsplan ‘Middenweg 22a 2014’ wordt een bestemmings- en bouwvlakwijziging voorgestaan waarmee het bedrijfserf (planologisch) volgens Des Beemsters uitgangspunten wordt vormgegeven, en het verlenen van een omgevingsvergunning voor de beoogde opslagloods mogelijk wordt gemaakt.

De doorgevoerde wijzigingen in het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp houden verband met de uitvoerbaarheid van het graven van een achtererfsloot. Dit is één van de drie ruimtelijke maatregelen die door de gemeente als voorwaarde wordt gesteld, naast het vergroten van het groene voorerf en het aanlengen van de zuidelijke erfbeplanting.
Daarnaast is de toelichting van het bestemmingsplan lichtelijk aangepast.

Beroep instellen

Gedurende de terinzagetermijn kunnen degenen die tijdig zienswijzen hebben ingediend, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij het college naar voren te brengen. Ten slotte kan beroep worden ingediend door belanghebbenden, specifiek met betrekking tot gewijzigde onderdelen van het
bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het bestemmingsplan. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend, tijdens de beroepstermijn een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien het verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.