Ontwerpbestemmingsplan ‘Middenweg 22a 2014’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Middenweg 22a 2014’ ter inzage ligt. Het ontwerp ligt van 3 november tot en met 15 december 2014 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is het oprichten van een opslagloods op het perceel Middenweg 22a te Noordbeemster. De beoogde opslagloods is gelegen buiten het bestemmings- en bouwvlak van de bestemming ‘Agrarisch – Hulpbedrijf’ en in strijd met enkele overige bouwregels. Door middel van het bestemmingsplan ‘Middenweg 22a 2014’ wordt een bestemmings- en bouwvlakwijziging voorgestaan waarmee het bedrijfserf (planologisch) volgens Des Beemsters uitgangspunten wordt vormgegeven, en het verlenen van een omgevingsvergunning voor de beoogde opslagloods mogelijk wordt gemaakt.

Gedurende de terinzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Degenen die buiten de openingstijden inzage willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend, telefoonnummer (0299) 452 452.