Ontwerpwijzigingsplan ‘Kolkpad 4 2014’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp van het wijzigingsplan ‘Kolkpad 4 2014’ ter inzage ligt. Het ontwerp ligt van 3 november tot en met 15 december 2014 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Het ontwerpwijzigingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aanleiding voor het opstellen van het wijzigingsplan is de sloop en herbouw van een woning op het perceel Kolkpad 4 te Zuidoostbeemster. De beoogde woning zal gedeeltelijk op gronden met de tuinbestemming worden gesitueerd. Door middel van het wijzigingsplan zal de tuinbestemming op deze gronden gewijzigd worden in een woonbestemming. Dit maakt het verlenen van een omgevingsvergunning voor de herbouw van de woning mogelijk.

Gedurende de terinzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Degenen die buiten de openingstijden inzage willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Purmerend, via (0299) 452 452.