Wet geluidhinder - realiseren woningen Zuidoostbeemster

Burgemeester en wethouders maken - ingevolge het bepaalde in artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht - bekend dat zij voornemens zijn om op grond van artikel 110a Wet geluidhinder een hogere geluidwaarde vast te stellen voor:

  • het realiseren van woningen aan het Noorderpad 16b (perceel D.4066) en 17a (perceel D.4043), Middenpad 13 en 15 t/m 23 (perceel D.4058 en D.3590), Boerengroenstraat 29 (perceel D.4058) en Notarisappelstraat 8 (perceel D.4049) in Zuidoostbeemster, welke zijn gelegen in de zone van de rijksweg A7

Op grond van artikel 110c Wet geluidhinder en artikel 3:11 Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken van 8 september tot en met 20 okto­ber 2014 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en op maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis, Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster. Belanghebbenden kunnen gedurende de terinzagetermijn naar keuze schriftelijk of mon­deling een zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster, onder vermelding van ‘zienswijzen 1146839’. Degenen die buiten de openingstijden van het gemeentehuis inzage willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met het Klantencontactcentrum van de gemeente Purmerend via telefoonnummer (0299) 452 452.