Vastgesteld uitwerkings- en wijzigingsplan ‘De Keyser fase 1a’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 5 augustus het uitwerkings- en wijzigingsplan ‘De Keyser fase 1a’ gewijzigd hebben vastgesteld. Het vastgestelde uitwerkingsen wijzigingsplan ligt van 11 augustus tot en met 22 september 2014 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Ook is het vastgestelde plan te raadplegen op deze website en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plangebied is gelegen in het zuidoostelijk kwadrant van Middenbeemster wat bekend staat als ‘De Keyser’. Het plangebied ‘De Keyser fase 1a’ betreft het gebied direct grenzend aan de Rijperweg, en gelegen direct ten oosten van de bestaande bebouwing in het zuidoostelijk kwadrant van Middenbeemster.

Het plangebied van ‘De Keyser fase 1a’ heeft in het geldende bestemmingsplan ‘Vierde Kwadrant’ grotendeels de uit te werken bestemming ‘Woongebied-U’. Voor een resterend perceel met een agrarische bestemming geldt een mogelijkheid tot wijziging in de bestemming ‘Woongebied-U’. In de bestemming ‘Woongebied-U’ worden uitwerkingsregels gegeven voor de toekomstige woningbouwontwikkeling in het plangebied. Voor fase 1a wordt het oprichten van maximaal 42 woningen mogelijk gemaakt.

Ten opzichte van het ontwerpuitwerkings- en wijzigingsplan ‘De Keyser fase 1a’ zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Op het punt van de planregels is de gestelde maximale goothoogte voor bijgebouwen binnen de woonbestemming gewijzigd. Op de verbeelding zijn enkele bouwvlakken van de woonbestemming minimaal opgeschoven.

Gedurende de terinzagetermijn kan degene die tijdig zienswijzen heeft ingediend, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpuitwerkingsen wijzigingsplan bij het college.