Ontwerpuitwerkingsplan Dirk Dekkerstraat

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp van het uitwerkingsplan ‘Dirk Dekkerstraat’ ter inzage ligt. Het ontwerp ligt van 11 augustus tot en met 22 september 2014 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Of bekijk het uitwerkingsplan Dirk Dekkerstraat op deze website.

Het plangebied betreft de locatie van de voormalige Spelemei aan de Dirk Dekkerstraat te Zuidoostbeemster. Het plangebied valt binnen het bestemmingsplan ‘Zuidoostbeemster I’, waar het de uit te werken bestemming ‘Gemengd (GD-1)’ heeft. Voor dit plangebied geldt een uitwerkingsbevoegdheid waarvoor het uitwerkingsplan ‘Dirk Dekkerstraat’ is opgesteld. Het uitwerkingsplan maakt het oprichten van maximaal 22 woningen mogelijk.

Gedurende de terinzagetermijn kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Degenen die buiten de openingstijden van het gemeentehuis van Beemster inzage willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met het Klanten Contact Centrum van de gemeente Purmerend via telefoonnummer (0299) 452 452.

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet Geluidhinder ‘Dirk Dekkerstraat’

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat het ‘ontwerpbesluit hogere waarden Wet Geluidhinder Dirk Dekkerstraat’ ter inzage ligt. Dit ontwerpbesluit voorziet in het vaststellen van hogere waarden als bedoeld in artikel 83 van de Wet Geluidhinder, ten behoeve van het oprichten van 22 woningen in het plangebied ‘Dirk Dekkerstraat’ te Zuidoostbeemster.

Uit onderzoek blijkt dat voor deze woningen binnen het plangebied de voorkeurswaarden volgens de Wet Geluidhinder zullen worden overschreden. Burgemeester en wethouders besluiten voor deze woningen hogere waarden te verlenen.
Deze ontwerpbeschikking ligt van 11 augustus tot en met 22 september 2014 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster.

Gedurende de terinzagetermijn kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Degenen die buiten de openingstijden van het gemeentehuis van Beemster inzage willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met het Klanten Contact Centrum van de gemeente Purmerend via telefoonnummer (0299) 452 452.