Wijzigingsplan Wormerweg 21 Westbeemster in voorbereiding

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het gemeentebestuur voornemens is het  volgende wijzigingsplan voor te bereiden: “Wormerweg 21 Westbeemster”.

Beschrijving

Het plangebied bevindt zich op het perceel Wormerweg 21. Het wijzigingsplan beoogt de bestemming van het perceel van ‘Cultuur en Ontspanning – Seksinrichting’ naar 'Wonen' te wijzigen.

Procedure

Deze kennisgeving is alleen bedoeld om kenbaar te maken dat het voornemen bestaat een nieuw wijzigingsplan voor te bereiden. Er worden nog geen stukken betreffende dit voornemen ter inzage gelegd, er wordt nog geen gelegenheid geboden betreffende dit voornemen zienswijzen naar voren te brengen en er wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen betreffende dit voornemen.

Op de gemeentepagina van de Binnendijks wordt te zijner tijd bekend gemaakt wanneer en op welke wijze u op het ontwerp van dit wijzigingsplan kunt reageren en wanneer u stukken kunt inzien. Voor vragen kunt u zich wenden tot mw. A. Akka van het team Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 0299-452452.