Wijziging bestemmingsplan t.b.v. het perceel Wormerweg 17

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn het bestemmingsplan Buitengebied 2012 voor het perceel Wormerweg 17 te wijzigen waarbij de bedrijfsbestemming van deze locatie wordt gewijzigd in een woon- en tuinbestemming. Ten behoeve hiervan is het ontwerp-wijzigingsplan Wormerweg 17 opgesteld. Het bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting.