Wijziging bestemmingsplan Middenweg 7

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken bekend dat zij van plan zijn het bestemmingsplan Buitengebied 2012 voor het perceel Middenweg 7 te wijzigen waarbij de vorm van het agrarisch bouwvlak wordt gewijzigd.

Ten behoeve hiervan is het wijzigingsplan Middenweg 7 opgesteld. Het bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. De ID-code van het plan is NL.IMRO.0370.2014Middenweg7wijz-ON01.

De aanleiding van de vormverandering is een uitbreiding in het verlengde van de bestaande ligboxenstal. De vormverandering houdt in dat het bouwvlak aan de zuidzijde (linksvoor) wordt versmald en aan de westzijde (achter) wordt verdiept.

Terinzageligging

Op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt het wijzigingsplan ter inzage gelegd van maandag 10 maart tot en met maandag 21 april 2014.

De stukken die behoren bij dit plan liggen gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende stukken is tevens te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reactiemogelijkheid

Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van terinzageligging zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van Beemster, Postbus 7, 1462 ZG te Middenbeemster.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken. Daarvoor kunt u contact opnemen met de gemeente Purmerend, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Beleid, de heer T. Bult, via telefoonnummer 0299-452452. De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming door het college.