Om het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk te beperken werken we alleen op afspraak.
U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Over het coronavirus in Beemster en Purmerend

Informatie voor ondernemers

Vragen en antwoorden Rioolvervanging

1. Blijft de brievenbus bij de ingang Zuiderhof?

Ja, tijdens de werkzaamheden zorgt de aannemer ervoor dat de brievenbus bereikbaar blijft.

2. Kunnen er parkeerverbodsborden komen tegenover het Multi Functioneel Centrum vanwege het parkeren voor uitritten bij de nieuwe woningen aan de Hendrik Wagenmakerstraat?

Nee, wettelijk is het niet toegestaan voor een uitrit of garage te parkeren. Aangezien dit een algemene verkeersregel betreft waarvan geacht wordt dat iedere burger dit weet, neemt de gemeente geen maatregelen in de vorm van het plaatsen van borden of markering. Aangezien dit een gedragskwestie betreft is de afdeling Handhaving verzocht om te handhaven.

3. Kunnen er verkeersremmende maatregelen worden genomen in de Dirk Dekkerstraat?

Ja. Het is de bedoeling dat je met een constante snelheid van (maximaal) 30km/h door de straat kan rijden (dus zonder optrekken en afremmen voor obstakels). In het ontwerp hebben we ervoor gekozen om plateaus als snelheidsbeperkende maatregel toe te passen.

4. Kunt u trillingen voorkomen in de straat?

Voordat het werk start, worden er opnames (binnen en buiten) gedaan bij de woningen direct aan de Dirk Dekkerstraat en Hendrik Wagenmakerstraat waar de riolering wordt vervangen. Het zware werkverkeer is bijna ten einde, omdat de werkzaamheden bij de Tuinderijen klaar zijn.
Verder neemt de gemeente een aantal voorzorgsmaatregelen om trillingen te minimaliseren.

Onder de ‘nieuwe’ weg wordt menggranulaat aangelegd (zie ook Ontwerpverantwoording). En de plateaus worden 8 cm hoog in plaats van 12 cm.

5. Kan er een bordje verboden voor honden geplaatst worden?

Nee, de gemeente Beemster heeft geen hondenbeleid en het plaatsen van een bord is daarom niet mogelijk. In de APV, artikel 2.57 Loslopende honden en artikel 2.58 Verontreiniging door honden, van gemeente Beemster is een aantal regels opgenomen. Over hondenpoep staat het volgende in de APV: ‘Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft is verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd’. APV

6. Kan de oprit bij de Dirk Dekkerstraat 13-16 hersteld worden bij de herinrichting?

Ja, dit wordt meegenomen.

7. Wordt er een oplossing gezocht voor de parkeerdrukte met name  bij het Multi Functioneel Centrum?

Ja, rond het MFC komen extra parkeerplaatsen.

8. Kunnen de ondergrondse containers bij het MFC ergens anders komen in verband met zicht en rondlopende  kinderen?

Nee, helaas is dit de enige logische plek. Om het zicht weg te nemen wordt een groene haag geplaatst rond de containers.(zie ook het maaiveldontwerp Dirk Dekkerstraat.pdf

9. Hebben bewoners inspraak bij het kiezen en plaatsen van bomen?

De bomenstructuur wordt hersteld in de straat; daar hebben bewoners geen inspraak op. Maar verzoeken vanwege allergie of het ontnemen van licht worden meegenomen in de keuze van het soort boom, als u dit tijdig doorgeeft aan de gemeente.

10. Hoe wordt de oversteek voor kinderen veiliger gemaakt?

In principe worden in een 30 km/h zone geen aparte voorrangsmaatregelen (zoals zebrapaden of haaientanden) genomen. Rondom voorzieningen voor kwetsbare doelgroepen wordt hiervoor soms een uitzondering gemaakt. Daarom is ervoor gekozen om bij het MFC op de Wagemakerstraat een zebrapad voor de schoolgaande kinderen aan te leggen.

11. Kunt u onderzoek doen naar verkeersbewegingen en parkeerdrukte?

We doen in de straat geen onderzoek naar verkeersbewegingen, omdat er al sprake is van een 30 km zone met uitsluitend bestemmingsverkeer.
Er is een parkeeronderzoek gedaan. Uit dit onderzoek is gebleken dat er een hoge parkeerdruk rondom het Multi Functioneel Centrum is. Door het optimaliseren van de inrichting kunnen drie extra parkeerplaatsen worden toegevoegd.