Voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Beemster ter inzage

Het college van Beemster legt het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Beemster ter inzage. In het bestemmingsplan is geregeld hoe de grond gebruikt mag worden en wat er op de grond gebouwd mag worden. Vanaf dinsdag 6 april tot en met maandag 17 mei is het plan te vinden via www.beemster.net/bestemmingsplanbuitengebied en op ruimtelijkeplannen.nl en kunnen belanghebbenden hierop reageren.
 
Wethouder Zeeman: ‘Het huidige bestemmingsplan wordt door de agrariërs als knellend ervaren. Daarnaast moesten er wijzigingen worden verwerkt die de afgelopen jaren waren vergund, zijn er wat weeffouten hersteld en is nieuwe wet- en regelgeving toegevoegd. Door het bestemmingsplan te actualiseren pakken we die punten aan. We hebben dus geen nieuwe bestemmingsplan gemaakt maar het huidige plan aangepast. Het voorontwerp bestemmingsplan dat straks ter inzage ligt, geeft onder andere meer ruimte om te kunnen bouwen buiten het bouwvlak. En we introduceren een nieuwe werkwijze waarbij we als gemeente en initiatiefnemer eerder met elkaar in gesprek gaan.’
 
Samen met een klankbordgroep
De afgelopen maanden heeft de gemeente Beemster met inbreng van een klankbordgroep aan de actualisatie van het bestemmingsplan gewerkt. De klankbordgroep bestond uit ondernemers en andere belanghebbenden. De klankbordgroep dacht mee over de uitgangspunten, de manier van werken en het proces om te komen tot een vergunning. De uiteindelijke keuzes worden gemaakt door het college en de raad.
 
Vervolgstappen
Het voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 6 april zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunnen inspraakreacties gegeven worden. Dit kan telefonisch via (0299) 452 889, per mail naar bestemmingsplanbuitengebied@beemster.net of per post naar postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. De reacties worden al dan niet verwerkt tot een ontwerpbestemmingsplan. Ook dat plan gaat zes weken ter inzage. Zodra de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan zijn behandeld, stellen het college en de raad het bestemmingsplan vast. Het bestemmingsplan gaat straks deel uitmaken van het omgevingsplan, dat opgesteld wordt onder de nieuwe Omgevingswet.