Voornemen tot afsluiting Oostdijk

Het college van burgemeester en wethouders van Beemster heeft het voornemen de Oostdijk af te sluiten tussen de Zuiddijk/Zuiderweg en de Volgerweg voor gemotoriseerd niet-bestemmingsverkeer. Afsluiting geschiedt door middel van verkeersborden.

De maatregel wordt door middel van een verkeersbesluit bekrachtigd. Hiermee wil het college van burgemeester en wethouders tegemoet komen aan de ervaren verkeersoverlast op de Oostdijk. Daarnaast past het afsluiten van de Oostdijk bij de plannen om ten behoeve van de geplande nieuwbouw in Zuidoostbeemster een veilige verkeersroute te realiseren voor kwetsbare weggebruikers (fietsers, wandelaars).

Al geruime tijd wordt door een deel van de bewoners van de Oostdijk geklaagd over verkeersoverlast. Deze overlast bestaat met name uit te hard rijdend autoverkeer. Al langere tijd is door het gemeentebestuur gezocht naar een adequate oplossing voor deze overlast. Er is meerdere keren overleg geweest met het Hoogheemraadschap, de wegbeheerder van een aanzienlijk deel van de Oostdijk. Doel was te komen tot een fysieke afsluiting van een gedeelte van de Oostdijk. Dat heeft echter niet tot resultaat geleid. Het Hoogheemraadschap heeft een ander beeld van de verkeerssituatie en het nut tot ingrijpen dan de gemeente Beemster.

De afgelopen maanden is er tussen een delegatie van bewoners van de Oostdijk en de gemeente veelvuldig contact geweest over de verkeersoverlast. Daarbij is door de betrokken partijen in goed overleg gezamenlijk geconcludeerd dat afsluiting van de Oostdijk voor gemotoriseerd niet-bestemmingsverkeer tussen Zuiddijk/Zuiderweg en Volgerweg een haalbare maatregel zou zijn.

De maatregel wordt bekendgemaakt met verkeersborden. Deze borden worden geplaatst:

  • Aan het begin van de Oostdijk ter hoogte van het Hotel van der Valk.
  • Ter hoogte van de kruising Oostdijk/Volgerweg.
  • Aan het begin van het Noorderpad (Purmerenderweg).

Verder komt er een vooraankondiging ter hoogte van de Kwadijkerweg. Behoudens de borden worden geen verdere infrastructurele maatregelen genomen. Wel bezint het college zich nog op mogelijke nadere visuele accentuering/verduidelijking van het verbod voor de weggebruikers.

Het besluit ligt van 30 december 2013 tot en met 10 februari 2014 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster.

Aanwonenden zijn inmiddels in een brief geïnformeerd