Voornemen afwijken bestemmingsplan zorgboerderij Middenweg 32

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van art. 2.12, lid 1, onder a, sub 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 voor een zorgboerderij op het perceel Middenweg 32 te Noordbeemster.

De ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen liggen van 23 april 2018 tot en met 4 juni 2018 van 8.30 tot 12.00 uur en alleen op maandag van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster.

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze indienen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Omdat gemeente Purmerend de ambtelijke werkzaamheden voor gemeente Beemster uitvoert, kunt voor informatie contact opnemen met het team Vergunning van de Gemeente Purmerend, via (0299) 452 452.