Voornemen afwijken bestemmingsplan H.M. van Randwijklaan 21

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van art. 2.12, lid 1, onder a, sub 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan “Middenbeemster en Westbeemster 2013” voor de sloop en nieuwbouw van een woning op het perceel H.M. van Randwijklaan 21  te Middenbeemster.

De ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen (van de raad) liggen van 7 mei 2018 tot en met 18 juni 2018 van 8.30 tot 12.00 uur en alleen op maandag van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster.

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze indienen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Omdat gemeente Purmerend de ambtelijke werkzaamheden voor gemeente Beemster uitvoert, kunt voor informatie contact opnemen met het team Vergunning van de Gemeente Purmerend, via (0299) 452 452.