Voorbereiding wetsvoorstel Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend gestart

De Tweede Kamer is gestart met de voorbereiding van het wetsvoorstel Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend. Betrokkenen en belangstellenden hebben tot uiterlijk 9 december 2020 de gelegenheid schriftelijk commentaar op het genoemde wetsvoorstel in te dienen.

Schriftelijk reageren op wetsvoorstel

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is begonnen met de schriftelijke voorbereiding van het wetsvoorstel en heeft daaraan ook bekendheid gegeven op de website van de Tweede Kamer. Zij stelt betrokkenen en belangstellenden graag tot uiterlijk 9 december 2020 in de gelegenheid schriftelijk commentaar op het genoemde wetsvoorstel in te dienen. Reacties op het wetsvoorstel kunnen worden gericht aan:

De adjunct-griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, drs. F.M.J. Hendrickx, Tweede Kamer der Staten-Generaal, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag of via E-mail: cie.biza@tweedekamer.nl

Hoorzitting

De commissie zal aan de hand van de ingekomen reacties bepalen of zij een openbare hoorzitting dienstig acht. Als de commissie besluit een hoorzitting te houden, is dit op woensdag 16 december 2020 in het gebouw van de Tweede Kamer. Ieder die tijdens een eventuele hoorzitting wil inspreken moet dit in zijn schriftelijke reactie melden en e-mail of telefoonnummer vermelden. Aanmelding voor de hoorzitting geeft niet zonder meer recht op deelname. Voor toelating tot een eventuele hoorzitting hanteert de commissie de volgende regels:

  • Aan iedere betrokken gemeente wordt spreekrecht gegeven, desgewenst voor College en Raad afzonderlijk.
  • Aan afzonderlijke fracties uit de onderscheiden gemeenteraden en aan besturen van plaatselijke partijafdelingen zal geen spreektijd worden toegekend. De commissie ruimt graag spreektijd in voor personen die namens een georganiseerd maatschappelijk verband spreken. Aan individuele burgers, die slechts op persoonlijke titel willen inspreken, zal geen spreektijd worden toegekend.

Meer informatie

Kijk voor de route van het wetsvoorstel (Kamerstuk 35622) op de website van de Tweede Kamer. of via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken