Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Zuidoostbeemster II

Op 6 juni 2017 besloot de gemeenteraad van de gemeente Beemster om - op grond van artikel 2 juncto artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (‘Wvg’) - percelen aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 16 juni 2017 en trad 17 juni 2017 in werking. Het besluit geldt voor een termijn van drie jaren.

Bij het besluit zijn percelen aangewezen die liggen in het gebied ten noorden van het Noorderpad, ten westen van de Oostdijk, ten oosten van de Purmerenderweg en ten zuiden van de N244 te Zuidoostbeemster. De percelen zijn nader aangeduid op de bij het besluit behorende kadastrale tekening en de daarbij behorende lijst van eigenaren en beperkt gerechtigden. Op deze locatie zullen op termijn woningen met bijbehorende voorzieningen worden ontwikkeld, alle niet agrarisch en in afwijking van het huidige gebruik.

Het besluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis van Beemster, Rijn Middelburgstraat 1, 1462 NV Middenbeemster. Openingstijden van het gemeentehuis: van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en op maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur.

Belanghebbenden die zich niet met dit besluit kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken, ingaande op de dag nadat dit besluit is bekendgemaakt in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad. De eigenaren en beperkt gerechtigden met betrekking tot de aangewezen percelen ontvangen een afzonderlijke kennisgeving van het besluit.