Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Zuidoostbeemster

Op 21 april 2020 heeft de gemeenteraad van Beemster besloten om op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (‘Wvg’) percelen aan te wijzen waarop het voorkeursregime uit de Wvg van toepassing is. Het raadsbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 29 april 2020 en 30 april 2020 in werking getreden. Het raadsbesluit volgt op het besluit van burgemeester en wethouders van 11 februari 2020, waarin het voorkeursregime voorlopig – voor de duur van drie maanden – van toepassing was verklaard.

Locatie

Bij het besluit zijn percelen aangewezen die liggen in twee clusters, te weten:

  1. Zuidoostbeemster II – Ontwikkelingsgebied Midden
  2. Zuidoostbeemster – Dorpsontwikkelingsgebied

Het cluster Zuidoostbeemster II – Ontwikkelingsgebied Midden omvat gronden ten oosten van de A7, ten westen van de Purmerenderweg, ten noorden van het Noorderpad en ten zuiden van de Volgerweg. De gronden die behoren tot het cluster Zuidoostbeemster – Dorpsontwikkelingsgebied liggen in de oksel van de Purmerenderweg en de Oostdijk. De aangewezen percelen zijn nader aangeduid op de bij het besluit behorende kadastrale kaarten en de daarbij behorende lijst van eigenaren en beperkt gerechtigden.

Toekomstige ontwikkeling

Het toekomstige gebruik van de gronden in het cluster Zuidoostbeemster II – Ontwikkelingsgebied Midden betreft Wonen met een voorzieningencluster (bijvoorbeeld een schoolfunctie, gezondheidsvoorzieningen, dorpsplein en parkeren). Het toekomstige gebruik van de gronden in het cluster Zuidoostbeemster – Dorpsontwikkelingsgebied betreft Wonen, meer specifiek seniorenwoningen.

Gevolgen aanwijzing

Na inwerkingtreding van het besluit moeten eigenaren en/of beperkt gerechtigden van de aangewezen percelen, wanneer zij hun perceel of de daarop gevestigde beperkte rechten wensen te verkopen of vervreemden, deze eerst aan de gemeente Beemster te koop aanbieden.

Rechtsbeschermingsmogelijkheden

Belanghebbenden kunnen rechtsmiddelen instellen tegen het besluit. Nadere informatie over de rechtsbeschermingsmogelijkheden is te lezen in de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant.  
De eigenaren en beperkt gerechtigden met betrekking tot de aangewezen percelen ontvangen een afzonderlijke kennisgeving van het besluit.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster