Veranderingen in de AWBZ/Wmo

Wat is de Wmo

De huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is per 1 januari 2015 ingrijpend veranderd. De AWBZ betaalt alleen nog de zwaarste, langdurige zorg. Lichtere zorg gaat naar gemeenten of naar de zorgverzekering. Deze zorg valt onder de nieuwe wet Wmo.

Vragen en antwoorden over de AWBZ/Wmo

Heeft u vragen over wonen, zorg en welzijn? Dan kunt u altijd terecht bij het Wmo-loket

We hebben een aantal vragen en antwoorden over de veranderingen voor u verzameld.

Mag de gemeente mijn persoonsgebonden budget (pgb) afpakken?

Moet ik vertrekken uit mijn verzorgingstehuis en weer zelfstandig thuis gaan wonen?

Hebben gemeenteambtenaren genoeg kennis van de zorg om te bepalen wat ik nodig heb?

Heeft u problemen met persoonsgebonden budget (pgb) uitbetalingen?

Ben ik afhankelijk van de goede bui van de Wmo-consulent of ik de hulp krijg die ik nodig heb?

Krijgt de gemeente de beschikking over mijn medische dossier?

Bepaalt de gemeente of en welke hulp ik krijg?

Als het geld bij de gemeente op is, krijg ik dan nog ondersteuning?

Krijg ik maatschappelijke ondersteuning als ik veel inkomen of vermogen heb?

Waar moet ik naartoe als mijn AWBZ-indicatie binnenkort eindigt?

Wat wordt er precies vanaf 1 januari 2015 overgedragen van het Rijk naar de gemeente?

Heeft u een brief ontvangen over de afschaffing van de regeling Compensatie Eigen Risico van het CAK?

Om welke ondersteuning of hulp gaat het precies?

Waar kan ik terecht met mijn zorgvraag?

Wat verandert er voor mij en wanneer informeert de gemeente mij hierover?

Is een PGB vanaf 2015 nog mogelijk?

Hoe is de eigen bijdrage geregeld vanaf 2015?

Mag de gemeente mijn persoonsgebonden budget (pgb) afpakken?

Na onderzoek kan de gemeente een cliënt een maatwerkvoorziening aanbieden. Een maatwerkvoorziening is een individuele voorziening. Voorbeelden zijn een woningaanpassing of hulp bij het huishouden. Mensen die een maatwerkvoorziening krijgen, kunnen onder voorwaarden kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Zo moet u goed kunnen motiveren waarom u een pgb wilt in plaats van een voorziening van een aanbieder waar de gemeente een contract mee heeft afgesloten. Ook moet u met het pgb veilige en goede ondersteuning kunnen inkopen. Als u nu al een pgb heeft mag de gemeente uw pgb niet afnemen. Wel kan bij verlenging van uw indicatie worden gekeken of u aan alle voorwaarden voldoet. Ook kan de gemeente de hoogte van het pgb aanpassen aan de dan geldende bedragen.

terug naar boven

Moet ik vertrekken uit mijn verzorgingstehuis en weer zelfstandig thuis gaan wonen?

Woont u al in een verzorgingshuis? Dan mag u daar gewoon blijven. U wordt niet gedwongen om weer zelfstandig thuis te gaan wonen. U houdt uw recht op een plaats in een instelling. Het kan voorkomen dat mensen misschien moeten verhuizen naar een ander verzorgingshuis, omdat hun eigen verzorgingshuis gaat sluiten. Bijvoorbeeld omdat er te weinig mensen wonen of omdat het gebouw te oud is. Vanaf 2015 zijn de voorwaarden voor wonen in een instelling wel strenger. Dat komt omdat de regering mensen langer thuis wil laten wonen. Die voorwaarden gelden dan alleen voor nieuwe cliënten.

terug naar boven

Hebben gemeenteambtenaren genoeg kennis van de zorg om te bepalen wat ik nodig heb?

De Wmo-consulent kijkt samen met u wat u zelf nog kunt doen en waar u echt hulp of ondersteuning bij nodig heeft. Om de situatie van inwoners goed te kunnen beoordelen heeft de gemeente met ingang van 2015 mensen in dienst genomen die kennis van zaken hebben. De consulenten die al voor dit jaar bij de gemeente in dienst waren hebben bovendien een speciale opleiding gehad.

terug naar boven

Heeft u problemen met persoonsgebonden budget (pgb) uitbetalingen?

De gemeente maakt vanaf 1 januari het persoonsgebonden budget (pgb) niet meer rechtstreeks over op de rekening van de cliënt, maar op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).  De SVB betaalt uit dit budget de rekeningen die de cliënt indient voor de geleverde ondersteuning. Ook wordt het pgb vanaf dit jaar achteraf betaald. Voorheen was dit vooraf. De SVB keert pas uit op het moment dat  gemeenten en zorgkantoren de regeling hebben goedgekeurd. Nu blijkt dat dit niet goed verloopt.

Veel klachten bij SVB
De laatste tijd zijn bij de SVB veel klachten binnengekomen over slechte administratie en slechte bereikbaarheid. Ook is in veel gevallen het pgb nog niet uitgekeerd. Op dit moment is de  SVB druk bezig met een oplossing. Op hun website www.svb.nl staat recente informatie over de uitbetalingen.  

Problemen?
Komt u door de problemen bij de SVB in de problemen en kunt u deze zelf niet oplossen? Neem dan contact op met Loket Wmo via (0299) 452 555 of per e-mail: loketwmo@purmerend.nl. Dan kijken we samen met u hoe we u kunnen helpen.

terug naar boven

Ben ik afhankelijk van de goede bui van de Wmo-consulent of ik de hulp krijg die ik nodig heb?

De gemeente moet passende ondersteuning bieden als iemand het zelf of met hulp van zijn netwerk niet redt. Dat staat in de wet en de gemeente moet zich altijd aan deze wettelijke plicht houden. De bui van de Wmo-consulent mag hier geen invloed op hebben. Daarom staan in de wet regels voor de afhandeling van vragen van cliënten. Bijvoorbeeld hoe de gemeente het onderzoek moet uitvoeren en dat cliënten zich gratis kunnen laten helpen door een cliëntondersteuner. Ook staat erin dat een cliënt bezwaar en beroep kan aantekenen als hij het aanbod van de gemeente niet passend vindt.

terug naar boven

  

Krijgt de gemeente de beschikking over mijn medische dossier?

De gemeente krijgt geen medische dossiers te zien. De gemeente mag bijvoorbeeld alleen weten dat iemand een indicatie voor de nieuwe Wet langdurige zorg heeft. De gemeente krijgt niet te zien wat er in het dossier staat. Alleen als u daar zelf toestemming voor geeft mag de gemeente gegevens bekijken. En alleen als het voor uw aanvraag voor hulp belangrijk is. Bovendien hebben alle artsen, ook de huisarts, een medisch beroepsgeheim.

terug naar boven

Kan ik nog rekenen op gespecialiseerde dagbesteding?

De gemeente moet passende ondersteuning bieden aan mensen als ze het niet zelf of met hulp van hun netwerk redden. Voor sommige mensen is een activiteit in het buurthuis passend. Voor andere mensen is gespecialiseerde dagbesteding nodig. Om te bepalen wat voor u passend is doet een consulent van Loket Wmo eerst een uitgebreid onderzoek naar uw situatie. Uit dit onderzoek blijkt welke ondersteuning passend is.

terug naar boven

Bepaalt de gemeente of en welke hulp ik krijg?

Als u om hulp vraagt, moet de gemeente onderzoek doen naar uw persoonlijke situatie. De gemeente gaat met u en uw eventuele mantelzorger in gesprek. Een gratis cliëntondersteuner kan u hierbij helpen. Blijkt uit dit gesprek dat u zich niet meer zelfstandig kunt redden? Ook niet met hulp van uw netwerk of door gebruik van algemene of voorliggende voorzieningen? Dan moet de gemeente u een passende maatwerkoplossing aanbieden, bijvoorbeeld een woningaanpassing of specialistische dagbesteding.

terug naar boven

Als het geld bij de gemeente op is, krijg ik dan nog ondersteuning?

De gemeente moet hulp of ondersteuning bieden als iemand het zelf of met hulp van zijn netwerk niet redt. Dat staat in de wet en de gemeente moet zich altijd aan deze wettelijke plicht houden. Ook als het geld op is.

Terug naar boven

Krijg ik maatschappelijke ondersteuning als ik veel inkomen of vermogen heb?

De gemeente mag u geen ondersteuning weigeren. Dus ook niet omdat u een hoog inkomen of veel vermogen heeft. De gemeente mag wel een hogere eigen bijdrage vragen aan mensen met meer inkomen of vermogen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, het vermogen, de leeftijd, de gezinssamenstelling en de kosten van de ondersteuning. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage voor de Wmo voor de gemeente.

Terug naar boven

Waar moet ik naartoe als mijn AWBZ-indicatie binnenkort eindigt?

Eindigt uw AWBZ-indicatie en u heeft u nog begeleiding nodig? Dan hangt het van de einddatum af, waar u een nieuwe indicatie kunt aanvragen.

 • Einddatum vóór 15 februari 2015

Vraag 6 weken voor de einddatum een verlenging aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Dit kan tot 31 december 2014.

 • Einddatum op of ná 15 februari 2015

U kunt de AWBZ-indicatie niet meer verlengen, maar wel ondersteuning vragen bij Loket Wmo. Meld u 8 weken voor de einddatum aan. De gemeente heeft 8 weken de tijd om over uw aanvraag te beslissen. U kunt bij de gemeente terecht voor een aanvraag vanaf 15 december 2014.

Terug naar boven

Wat wordt er precies vanaf 1 januari 2015 overgedragen van het Rijk naar de gemeente?

De indicatie voor dagbesteding of begeleiding via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, AWBZ vervalt.

Heeft u een AWBZ- indicatie? Dan valt u vanaf 1 januari 2015 onder de nieuwe wet Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Terug naar boven

Heeft u een brief ontvangen over de afschaffing van de regeling Compensatie Eigen Risico van het CAK?

Lees hier meer informatie

Om welke ondersteuning of hulp gaat het precies?

De overdracht van zorgtaken van het Rijk naar de gemeente gaat onder andere gelden voor:

 • dagbesteding voor mensen met een beperking
 • dagopvang voor ouderen (incl. vervoer) woonbegeleiding / thuisbegeleiding
 • hulp bij het huishouden.

Terug naar boven

Waar kan ik terecht met mijn zorgvraag?

Het Wmo-loket is hét aanspreekpunt voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

De gemeente kijkt eerst naar wat u (nog) zelf kunt. Als u hulp of ondersteuning nodig heeft, vragen we u (als dit mogelijk is) een beroep te doen op uw eigen netwerk.

Lukt dit niet? Dan kijken we of u in aanmerking komt voor een algemene voorziening of een individuele voorziening op maat.

Terug naar boven

Wat verandert er voor mij en wanneer informeert de gemeente mij hierover?

Het is nog niet duidelijk wat er precies gaat veranderen. 

Vóór 1 januari 2015 informeren wij u over de veranderingen in uw persoonlijke situatie. Ook is dan meer bekend over hoe we bereikbaar zijn voor vragen over de AWBZ/Wmo. Tot die tijd raden wij u aan contact op te nemen met uw huidige zorgorganisatie. Zij kennen ook uw persoonlijke situatie.

Men heeft het steeds over algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Wat wordt hier precies mee bedoeld?

 • Een algemene voorziening is een dienst of activiteit waar iedereen zich voor kan aanmelden. Deze worden vaak aangeboden door welzijnsinstellingen. Voorbeelden zijn dagactiviteiten, inloop en ontmoeting. Daarnaast  zijn er algemene voorzieningen met een iets specifieker karakter. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een klussendienst, een was- en strijkservice, een maaltijdvoorziening, informele buurtzorg of sociaal-culturele voorzieningen. Maar ook de opvang voor dak- en thuislozen die uitsluitend bestaat uit slapen en eten zonder verdere ondersteuning, of meer specifiek winteropvang zijn voorbeelden hiervan.  Ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligers vallen ook onder algemene voorzieningen.

 • Een maatwerkvoorziening is een voorziening die helemaal is afgestemd op de individuele behoefte van een persoon.
  Dit kunnen bepaalde diensten of hulpmiddelen zijn, maar ook woningaanpassingen. Het is bedoeld voor mensen die op eigen kracht, met mantelzorg of met hulp van andere mensen uit hun netwerk zich niet voldoende kunnen redden, of onvoldoende kunnen meedoen.
  Het gaat om mensen met een beperking, problemen met opvoeden en opgroeien, chronische psychische of psychosociale problemen. Zij komen in aanmerking voor een maatwerkvoorziening van de gemeente.

  Deze voorziening wordt aangevraagd bij het Wmo-loket.  De nieuwe wet maakt een onderscheid tussen het melden van een probleem en het aanvragen van een maatwerkvoorziening. Na een melding doet het Wmo-loket eerst onderzoek.

  We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent dat we eerst kijken of u het probleem zelf of met steun van uw omgeving kunt oplossen. Als dat niet zo is dan kan een vrijwilliger of een algemene voorziening misschien een oplossing  bieden. Pas als dat niet voldoende is, komt u in aanmerking voor een maatwerkvoorziening.

Terug naar boven

Is een PGB vanaf 2015 nog mogelijk?

Vanaf 2015 is een Persoonsgebonden Budget (PGB) nog steeds mogelijk. Op basis van dit budget kunt u zelf hulp of een voorziening inkopen. De gemeente heeft zelfs de plicht als u een aanvraag doet voor een maatwerkvoorziening over deze mogelijkheid te informeren.

Nieuw is dat de regering een aantal voorwaarden heeft gesteld:

 • de kwaliteit van de zorg
 • Het geldbedrag wordt niet langer op de rekening van de aanvrager gestort.  (zelf betalen en verantwoorden) Lees de vragen en antwoorden hierover.
 • De betalingen gaan vanaf 2015 via de Sociale Verzekeringsbank namens de gemeente. Op deze manier is het mogelijk om er zeker van te zijn dat de ingekochte hulp of middelen van voldoende kwaliteit zijn. Ook voorkomt het  misbruik.
 • De gemeente bepaalt of en onder welke voorwaarden het PGB gebruikt mag worden voor het inschakelen van hulp van personen zonder een professionele achtergrond. Dit zijn vaak mensen uit het sociale netwerk van de betrokkene.
  Als gemeente vinden we dat dit alleen kan als het echt een betere ondersteuning oplevert. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als iemand 24 uur per dag ondersteuning op afroep nodig heeft en dit zonder PGB-budget niet mogelijk is.

Terug naar boven

Hoe is de eigen bijdrage geregeld vanaf 2015?

De gemeente vindt dat hulp en zorg voor iedereen die dat nodig heeft beschikbaar moet zijn, zonder dat we kijken naar de hoogte van het inkomen of vermogen. Wel wordt een eigen bijdrage gevraagd, net als nu.

De bijdrage voor maatwerkvoorzieningen is afhankelijk van het inkomen en het vermogen van de cliënt en zijn partner. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt nog door de regering vastgesteld. Als hierover meer bekend is laten we dat zo snel mogelijk weten.

Terug naar boven

Zijn kinderen, vrienden en buren verplicht mij te helpen?

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 stelt hulp door kinderen, vrienden of buren niet verplicht. Als u een beroep doet op maatschappelijke ondersteuning, bekijkt de gemeente wel of mensen uit uw nabije omgeving u kunnen helpen. De gemeente houdt rekening met deze hulp als ze u een aanbod doet. Als u een mantelzorger heeft die ondersteuning nodig heeft bij het uitvoeren van zijn/haar taken, dan kijken wij hier ook naar.

Terug naar boven

Staat het antwoord op uw vraag er nog niet bij?

Stuur ons uw vraag. Wij proberen deze binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Stel hier uw vraag

Terug naar het nieuwsbericht Zorgtaken per 2015 naar de gemeente

 

Klik op het plaatje hieronder en bekijk het filmje over de veranderingen van AWBZ naar Wmo. Ondertiteling van het filmpje is mogelijk.

Wat is het doel

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om er voor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook moet iedereen mee kunnen blijven doen in de samenleving. Daarvoor is het belangrijk dat de zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk bij de inwoners wordt geregeld. Daarom komen een groot aantal taken op het gebied van de zorg bij de gemeenten terecht.

Hoe gaan we dat doen

Niet uw beperking, maar de vraag “ Wat kunt u nog wel?” staat centraal als u hulp zoekt voor zorg of hulpmiddelen. Zijn er vrijwilligers of mantelzorgers die u misschien kunnen helpen? We vragen inwoners eerst hun eigen sociale netwerk aan te spreken voor hulp. Door het samen te doen, gemeenten, inwoners en andere partijen (zoals zorgaanbieders) kunnen we maatwerk leveren. Dat bespaart veel problemen en geld. Natuurlijk blijft goede zorg beschikbaar voor inwoners die dat echt nodig hebben en dat niet zelf kunnen organiseren of betalen.

Kijk voor meer informatie op www.mijnzorgineigenhand.nu.