Vaststelling bestemmingsplan Parapluplan Parkeernormen Beemster 2018

Op 26 maart 2019 heeft de gemeenteraad van Beemster het bestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeernormen Beemster 2018‘ vastgesteld.

Zakelijke inhoud

Dit bestemmingsplan (ID-code NL.IMRO.0370.BPPARKEREN-va01) biedt een planologische regeling voor het waarborgen van parkeernormen in bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan heeft als doel te zorgen voor een toetsingskader om te kunnen bepalen of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid bij nieuwe bouwontwikkelingen en/of gewijzigd gebruik. Dit bestemmingsplan voorziet, voor alle bestemmingsplannen die geen eigen parkeerregeling hebben opgenomen, in een regeling voor parkeren.

Bij het plan is geen exploitatieplan vastgesteld.

Rechtsmiddelen

Het vastgestelde plan ligt met ingang van 6 mei tot en met 17 juni 2019 ter inzage op maandag van 16.00 – 19.00 in de centrale hal van het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster en in de centrale hal van het stadhuis van de gemeente Purmerend, Purmersteenweg 42 te Purmerend. Het plan is eveneens te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is alleen mogelijk voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend, dan wel aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.