Vaststelling Beleidsnotitie dammen en bruggen Beemster 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft bij besluit van 7 februari 2017 de ‘Beleidsnotitie dammen en bruggen Beemster 2017’ vastgesteld.

De vorige beleidsnotitie dammen en bruggen dateerde uit 2009 en is voor zover mogelijk vertaald in de bestemmingsplannen die daarna tot stand zijn gekomen. De beleidsnotitie is daarnaast relevant gebleven bij het toepassen van de vergunningsbevoegdheden.

Er is vanuit de praktijk aanleiding om het beleid aan te scherpen en te actualiseren. In de beleidsnotitie is beleid geformuleerd over in welke gevallen en onder welke voorwaarden medewerking wordt verleend aan een verbreding van of een extra brug of dam en waaraan een dam of brug qua uitvoering dient te voldoen.

De nieuwe, vastgestelde beleidsnotitie treedt vanaf heden als beleidsregel in werking.

Ter inzage

De vastgestelde beleidsnotitie ligt van 27 maart tot en met 8 mei 2017 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster.

De vastgestelde beleidsnotitie is ook digitaal te raadplegen. Iedereen kan op verzoek tegen betaling van leges een afschrift krijgen van de beleidsnotitie.

De beleidsnotitie heeft op grond van de algemene Wet bestuursrecht de juridische status van beleidsregel en is daarom niet vatbaar voor bezwaar en beroep.