Vaststelling beeldkwaliteitsplan ‘Kavelpaspoorten Middenweg’

De gemeenteraad heeft bij raadsbesluit van 21 december 2017 het beeldkwaliteitsplan ‘Kavelpaspoorten Middenweg’ vastgesteld.

Het beeldkwaliteitsplan betreft de vier kavels gesitueerd tussen het perceel Middenweg 188 en de Morgenweg, grenzend aan de Middenweg. Op deze gronden worden vier vrijstaande woningen mogelijk gemaakt.

Het beeldkwaliteitsplan omschrijft in woord en beeld de principes van de Beemster die van invloed zijn op de hoofdstructuur van plan ‘De Keyser’. Vervolgens wordt het stedenbouwkundig plan toegelicht en wordt de vertaalslag gemaakt naar concrete toetsingscriteria voor het woningbouwontwerp voor de (te realiseren) kavels aan de Middenweg.

Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan treedt vanaf 2 januari 2018 in werking, en maakt vanaf dat moment onderdeel uit van de door de gemeenteraad vastgestelde Omgevingsnota (welstandsnota). Het beeldkwaliteitsplan vormt bij aanvragen om omgevingsvergunning in dit gebied de grondslag voor advisering door de welstandscommissie over de uiterlijke verschijningsvorm van de bebouwde omgeving.

Ter inzage
Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan ligt van 2 januari 2018 tot en met 13 februari 2018 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan wordt tevens digitaal beschikbaar gesteld op de gemeentelijke website. Een ieder kan op verzoek tegen betaling van leges een afschrift krijgen van het beeldkwaliteitsplan.

Het beeldkwaliteitsplan heeft op grond van de algemene Wet bestuursrecht de juridische status van beleidsregel en is daarom niet vatbaar voor bezwaar en beroep.