Vastgesteld uitwerkings- en wijzigingsplan ‘De Keyser fase 1b’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 2 december 2014 het uitwerkings- en wijzigingsplan ‘De Keyser fase 1b’ gewijzigd hebben vastgesteld.

Het vastgestelde uitwerkings- en wijzigingsplan ligt van 15 december 2014 tot en met 26 januari 2015 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Ook is het vastgestelde plan te raadplegen via de pagina bestemmingsplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plangebied is gelegen in het zuidoostelijk kwadrant van Middenbeemster wat bekend staat als ‘De Keyser’. Het plangebied ‘De Keyser fase 1b’ betreft het gebied grenzend aan de Middenweg, en gelegen direct ten zuiden van de bestaande bebouwing in het zuidoostelijk kwadrant van Middenbeemster, en direct ten zuiden van het plangebied van De Keyser fase 1a.

Het plangebied van ‘De Keyser fase 1b’ heeft in het geldende bestemmingsplan ‘Vierde Kwadrant’ grotendeels de uit te werken bestemming ‘Woongebied-U’. Enkel het perceel Middenweg 188 heeft een agrarische bestemming, maar kent een mogelijkheid tot wijziging in de bestemming ‘Woongebied-U’. In de bestemming ‘Woongebied-U’ worden uitwerkingsregels gegeven voor de toekomstige woningbouwontwikkeling in het plangebied. Voor fase 1b wordt het nieuw oprichten van maximaal 159 woningen mogelijk gemaakt.

Ten opzichte van het ontwerpuitwerkings- en wijzigingsplan ‘De Keyser fase 1b’ zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Naar aanleiding van een ingekomen zienswijze en een uitgevoerd onderzoek naar de cultuurhistorische gevolgen van de aanleg van een beoogd langzaamverkeersroute door de boomgaard ten noorden van Middenweg 188, heeft het college besloten de planologische mogelijkheid voor deze langzaamverkeersroute te schrappen. Het onderzoek is daarbij als bijlage aan het vastgestelde ‘uitwerkings- en wijzigingsplan De Keyser fase 1b’ toegevoegd. Op het punt van de planregels is de maximale goothoogte voor bijgebouwen binnen de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Woongebied’ gewijzigd.

Gedurende de terinzagetermijn kan degene die tijdig zienswijzen heeft ingediend, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpuitwerkings- en wijzigingsplan bij het college naar voren te brengen. Ten slotte kan beroep worden ingediend door belanghebbenden, specifiek met betrekking tot gewijzigde onderdelen van het uitwerkings- en wijzigingsplan ten opzichte van het ontwerp.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het uitwerkings- en wijzigingsplan. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het uitwerkings- en wijzigingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Op het uitwerkings- en wijzigingsplan ‘De Keyser fase 1b’ is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.