Toepassen gemeentelijke coördinatieregeling Oostdijk 7a

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken bekend dat de gemeenteraad op 9 februari 2016 heeft besloten om de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren voor het bestemmingsplan Oostdijk 7a en de omgevingsvergunning voor de bouw van de stolpboerderij (woning) op het perceel Oostdijk 7a.

De coördinatieregeling maakt het mogelijk om gecoördineerd over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning te besluiten. Dit betekent dat voor de besluiten die genomen moeten worden ten behoeve van de betreffende woning gelijktijdig dezelfde procedure wordt doorlopen. Op de te coördineren besluiten is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Tegen het raadsbesluit tot het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Ontwerpbestemmingsplan Oostdijk 7a en ontwerp-omgevingsvergunning woning Oostdijk 7a

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan Oostdijk 7a ter inzage ligt ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan beoogt een omzetting van een agrarische naar een woonbestemming.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken tevens bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een stolpboerderij (woning) op het perceel Oostdijk 7a te Zuidoostbeemster.

Raadplegen plan

Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning liggen met ingang van 18 juli tot en met 29 augustus 2016 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook op deze website raadplegen.

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp-omgevingsvergunning naar voren brengen.
Schriftelijke zienswijzen m.b.t. het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend bij de gemeenteraad van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster.
Schriftelijke zienswijzen m.b.t. de ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster.
Degenen die buiten de openingstijden van de sector inzage willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend, telefoonnummer (0299) 452 452.