HET GEMEENTEBESTUUR VAN BEEMSTER BEDANKT IEDEREEN DIE EEN STEENTJE BIJDRAAGT IN DEZE MOEILIJKE TIJD!

Lees meer over het coronavirus in Purmerend en Beemster

Informatie voor ondernemers

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken.

Bekijk hier hoe u wel in contact kunt komen en zaken kunt regelen met de gemeente

Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan "Wormerweg 21, Westbeemster"

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat het ontwerp van het wijzigingsplan “Wormerweg 21, Westbeemster“ ter inzage ligt. Daarbij is besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld, aangezien de voorziene ontwikkeling geen belangrijke negatieve milieueffecten heeft.

Zakelijke inhoud

Het ontwerpwijzigingsplan beoogt na vaststelling een planologische regeling te geven voor het wijzigen van de bestemming van het perceel Wormerweg 21 te Westbeemster van ‘Cultuur en Ontspanning – Seksinrichting’ naar 'Wonen'. Deze ontwikkeling past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2012”. Om deze reden is het ontwerpwijzigingsplan “Wormerweg 21, Westbeemster“ voorbereid. Dit beoogt na vaststelling een planologische regeling te geven voor genoemd project en bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding.

Terinzagelegging

Het ontwerpwijzigingsplan (ID-code: NL.IMRO.0370.2018WPWormerweg21-ON01) ligt met ingang van 31 december 2018 tot en met 11 februari 2018 van maandag van 16.00 - 19.00 uur en woensdag en donderdag van 8.30 – 12.00 uur ter inzage in het gemeentehuis, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. U kunt het ontwerpwijzigingsplan Wormerweg 21 plan ook op deze website inzien. Per 1 januari 2019 is het stadhuis alleen maandags van 16.00 - 19.00 uur geopend. Door de gewijzigde openingstijden ligt het plan tevens ter inzage in de centrale hal van het stadhuis van de Gemeente Purmerend, Purmersteenweg 42 te Purmerend. Daarnaast is het ontwerpwijzigingsplan te raadplegen via gemeentelijke website en de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reactiemogelijkheid

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijze(n) over het ontwerpwijzigingsplan naar voren brengen. Het indienen van een zienswijze is een voorwaarde om tegen het uiteindelijke besluit beroep te kunnen instellen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Beemster, Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Daarvoor kunt u contact opnemen met mevr. A. Akka van het Ruimtelijk domein, team Ontwikkeling, (via telefoonnummer 0299-452 452). De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming.