Terinzagelegging ontwerpomgevingsvergunning met afwijking van bestemmingsplan Oosthuizerweg 76

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van art. 2.12, lid 1, onder a, sub 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan “Buitengebied 2012” ten behoeve van het realiseren van een bedrijfsgebouw op het perceel Oosthuizerweg 76  te Noordbeemster. In de vergadering van 5 november 2019 heeft de gemeenteraad van Beemster een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven ten behoeve van deze aanvraag.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van maandag 18 november tot en met 30 december 2019 tijdens openingstijden voor eenieder ter inzage op het gemeentehuis van Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster en op het stadhuis van Purmerend, Purmersteenweg 42 te Purmerend.

U kunt gedurende de periode van terinzagelegging zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van Beemster, Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken. Daarvoor kunt u contact opnemen met het team Ontwikkeling (Beleid en Planologie) van de Gemeente Purmerend, via (0299) 452 452.

De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming omtrent de omgevingsvergunning en de verklaring van geen bedenkingen. Beroep tegen het genomen besluit kan later slechts worden ingesteld door degenen die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen hebben ingediend, tenzij wordt aangetoond dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijzen in te dienen.