Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Jisperweg 28 en 30, Westbeemster

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan Jisperweg 28 en 30, Westbeemster ter inzage ligt. Daarbij is besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld, aangezien de voorziene ontwikkeling geen belangrijke negatieve milieueffecten heeft.

Zakelijke inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan beoogt na vaststelling een planologische regeling te geven voor het realiseren van een werktuigenberging en het verplaatsen van de (overdekte) tank- en wasplaats aan de Jisperweg 28 te Westbeemster. Deze ontwikkeling past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2012”. Om deze reden is het ontwerpbestemmingsplan “Jisperweg 28 en 30, Westbeemster“ voorbereid. Dit beoogt na vaststelling een planologische regeling te geven voor genoemd project en bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan (ID-code:NL.IMRO.0370.2020Jisperwg28en30-ON01) ligt met ingang van 2 juni tot en met 13 juli 2020 ter inzage. In verband met het Coronavirus is het momenteel niet mogelijk de papieren stukken te bekijken op het gemeentehuis van de gemeente Beemster en het stadhuis van de gemeente Purmerend. Als u de stukken wilt inzien, kunt u daarvoor contact opnemen met het team Ontwikkeling (Beleid en Planologie) van de gemeente Purmerend, via (0299) 452 452. De stukken worden u dan per mail toegezonden. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reactiemogelijkheid

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Het indienen van een zienswijze is, naast het zijn van belanghebbende, een voorwaarde om tegen het uiteindelijke besluit beroep te kunnen instellen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Beemster, Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Daarvoor kunt u contact opnemen met het team Ontwikkeling (Beleid en Planologie) van de gemeente Purmerend, via (0299) 452 452. De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming.