HET GEMEENTEBESTUUR VAN BEEMSTER BEDANKT IEDEREEN DIE EEN STEENTJE BIJDRAAGT IN DEZE MOEILIJKE TIJD!

Lees meer over het coronavirus in Purmerend en Beemster

Informatie voor ondernemers

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken.

Bekijk hier hoe u wel in contact kunt komen en zaken kunt regelen met de gemeente

Terinzagelegging ontwerp omgevingsvergunning met afwijking van bestemmingsplan Middenweg 1

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 ͦ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan “Buitengebied 2012” ten behoeve van het realiseren van een stolpboerderij op het perceel Middenweg 1 te Noordbeemster. In de vergadering van 21 april 2020 heeft de gemeenteraad van Beemster een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven ten behoeve van deze aanvraag.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 mei 2020 tot en met 15 juni 2020 ter inzage.

Wilt u de stukken inzien?

In verband met het Coronavirus is het momenteel niet mogelijk de papieren stukken te bekijken op het gemeentehuis van de gemeente Beemster en het stadhuis van de gemeente Purmerend. Als u de stukken wilt inzien, kunt u daarvoor contact opnemen met team Vergunningen Beleid en Advies per e-mail (vergunning@purmerend.nl (o.v.v. het project en het locatieadres)) of telefonisch (0299-452452). De stukken worden u dan toegezonden.

U kunt gedurende de periode van terinzagelegging zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van Beemster, Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken. Daarvoor kunt u contact opnemen met het team Ontwikkeling (Beleid en Planologie) van de Gemeente Purmerend, via (0299) 452 452.

De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming omtrent de omgevingsvergunning en de verklaring van geen bedenkingen. Beroep tegen het genomen besluit kan later slechts worden ingesteld door degenen die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen hebben ingediend, tenzij wordt aangetoond dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijzen in te dienen.