Structuurvisies

Structuurvisie Beemstermaat

De gemeenteraad stelt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente één of meer structuurvisies vast. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied alsmede de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid. De structuurvisie gaat tevens in op de wijze waarop die voorgenomen ontwikkeling wordt verwezenlijkt. De structuurvisie bevat uitsluitend beleid en bindt de gemeente zelf. De structuurvisie houdt rekening met het beleid van Rijk en provincie en kan periodiek worden aangepast aan nieuw beleid.

Middenbeemster Visie Marktplein

Het doel van de Marktpleinvisie is het bieden van een integraal kader om nieuwe ontwikkelingen, zoals een functieverandering, te kunnen toetsen en richting te geven. Hiermee wordt voorkomen dat een nieuw initiatief met betrekking tot het Marktplein ad hoc moet worden beoordeeld, maar dat het kan worden beoordeeld aan de hand van een integraal afgewogen en samenhangend kader. De visie biedt ingrediënten voor uitwerking van nieuw beleid, zoals bijvoorbeeld voor terrassen, en hoe bijvoorbeeld om te gaan met het realiseren van bushaltes en parkeren.