Ruimte voor beheerste groei van Zuidoostbeemster

De gemeenteraad van Beemster heeft besloten om in te stemmen met de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster 2020-2040. De visie beschrijft de ambities voor de toekomstige indeling van het dorp en de manieren waarop ambities de komende jaren gestalte krijgen. Het plan zorgt ervoor dat het dorpse karakter en de ruimtelijke opzet van Zuidoostbeemster in de toekomst behouden blijven. De gemeenteraad ging akkoord met de visie, maar wil de visie op een aantal punten aangepast zien.

Zo wenst de raad een extra mogelijkheid te onderzoeken om het dorp te ontsluiten: een weg oostelijk van het talud van de A7. Ze wil geen onderzoek laten doen naar een verkeersbrug over de ringvaart bij de Oostdijk. De raad wil samen met de gemeente Purmerend onderzoeken wat het effect is van het autoluw maken van de binnenstad en dit meenemen in de verkeersoplossingen. De gemeenteraad heeft ook besloten tot een lagere dichtheid van woningen dan de Nieuwe Tuinderij Oost in het nieuw te bouwen Zuidoostbeemster II. Het soort woningen dient in overeenstemming te zijn met de vastgestelde woonvisie. Tot slot wil de raad graag zien dat de kopergravure sloten in Zuidoostbeemster II behouden blijven en daar waar mogelijk hersteld worden.

Dorpsontwikkelingsvisie

De komst van nieuwe woningen in Zuidoostbeemster en de groei van het aantal huishoudens en inwoners in het dorp vergroten de vraag naar maatschappelijke en ruimtelijke voorzieningen. Tegelijk spelen onderwerpen als bereikbaarheid, de verbinding van nieuwe woongebieden met het oude dorp en de verduurzaming van de leefomgeving een belangrijke rol in de toekomstige ontwikkeling van het dorp. De gemeenteraad van Beemster heeft daarom in 2019 besloten om een Dorpsontwikkelingsvisie voor Zuidoostbeemster te maken. De visie geeft de ontwikkelrichtingen voor Zuidoostbeemster weer die noodzakelijk, mogelijk of wenselijk zijn. Vanaf zomer 2019 dachten inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden mee over de toekomst van hun dorp. Dit zorgde voor uiteenlopende ideeën en volop discussie tijdens bijeenkomsten en in vele gesprekken.  

Kader voor toekomstige ontwikkeling

De Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster geldt vanaf nu als kader waaraan alle toekomstige plannen voor het dorp zullen worden getoetst. Tegelijk kan de visie ook andere partijen inspireren om met ideeën te komen die goed bij het dorp en in de visie passen. Het is een belangrijk document dat ook na de fusie met de gemeente Purmerend richtinggevend voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp is.

De visie van Beemster

De gemeente maakt voor alle kernen van Beemster een Dorpsontwikkelingsvisie. Dit doet zij samen met inwoners en belanghebbenden. De Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster staat op 23 juni aanstaande op de agenda van de raadscommissie. Naar verwachting kan dit najaar worden gestart met de Dorpsontwikkelingsvisie van Noord- en Westbeemster.

 

Meer informatie over de Visie van Beemster vindt u hier.