HET GEMEENTEBESTUUR VAN BEEMSTER BEDANKT IEDEREEN DIE EEN STEENTJE BIJDRAAGT IN DEZE MOEILIJKE TIJD!

Lees meer over het coronavirus in Purmerend en Beemster

Informatie voor ondernemers

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken.

Bekijk hier hoe u wel in contact kunt komen en zaken kunt regelen met de gemeente

Publicatie vastgesteld wijzigingsplan ‘Kolkpad 4 2014’

Burgemeester en wethouders maken op grond van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij het wijzigingsplan ‘Kolkpad 4 2014’ hebben vastgesteld. Genoemd besluit en het vastgestelde wijzigingsplan liggen van 18 mei tot en met 29 juni 2015 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster.

Aanleiding voor het vaststellen van het wijzigingsplan is de sloop en herbouw van een woning op het perceel Kolkpad 4 in Zuidoostbeemster. De beoogde woning zal gedeeltelijk op gronden met de tuinbestemming worden gesitueerd. Door middel van het wijzigingsplan zal de tuinbestemming op deze gronden gewijzigd worden in een woonbestemming. Dit maakt het verlenen van een omgevingsvergunning voor de herbouw van de woning mogelijk.

Gedurende de hierboven genoemde terinzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan alleen worden ingesteld door de belanghebbende die omtrent het ontwerpwijzigingsplan tijdig zijn zienswijze kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze kenbaar te maken.

Het beroep schort de werking van het wijzigingsplan niet op. Het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Degene die een beroepschrift heeft ingediend en van mening is dat onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen,dat vereist, kan tevens op grond van artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening bij de voorzitter van de hiervoor aangehaalde afdeling Bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het wijzigingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist. Zowel voor het beroepschrift als het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Bekijk de vastgestelde stukken.