Ontwerpuitwerkings- en wijzigingsplannen ‘De Keyser fase 1a’ en ‘De Keyser fase 1b’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp van de uitwerkings- en wijzigingsplannen ‘De Keyser fase 1a’ en ‘De Keyser fase 1b’ ter inzage ligt. Het ontwerp ligt van 19 mei tot en met 30 juni 2014 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Ook zijn de ontwerpuitwerkings- en wijzigingsplannen te raadplegen via onze gemeentelijke website www.beemster.net en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plangebied van beide plannen is gelegen in het zuidoostelijk kwadrant van Middenbeemster wat bekend staat als ‘De Keyser’. Fase 1a betreft het gebied direct grenzend aan de Rijperweg, en gelegen direct ten oosten van de bestaande bebouwing in het zuidoostelijk kwadrant van Middenbeemster. Fase 1b betreft de gronden grenzend aan de Middenweg, en gelegen direct ten zuiden van de bestaande bebouwing in het zuidoostelijk kwadrant, en direct ten zuiden van het plangebied van fase 1a.

De plangebieden van ‘De Keyser fase 1a’ en ‘De Keyser fase 1b’ hebben in het geldende  bestemmingsplan ‘Vierde Kwadrant’ grotendeels de uit te werken bestemming ‘Woongebied-U’. Voor de enkele resterende percelen met een agrarische bestemming geldt een mogelijkheid tot wijziging in de bestemming ‘Woongebied-U’. In de bestemming ‘Woongebied-U’ worden uitwerkingsregels gegeven voor de toekomstige woningbouwontwikkeling in het plangebied. Met het oog hierop zijn voor de eerste fase de ontwerpuitwerkings- en wijzigingsplannen ‘De Keyser fase 1a’ en ‘De Keyser 1b’ opgesteld. Voor fase 1a wordt het oprichten van maximaal 42 woningen mogelijk gemaakt. Fase 1b zal uit maximaal 159 woningen bestaan.

Gedurende de terinzagetermijn kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Degenen die buiten de genoemde tijden inzage willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met het Klanten Contact Centrum van de gemeente Purmerend via telefoonnummer (0299) 452 452.

Beide ontwerpplannen vallen onder de Crisis- en Herstelwet.