Ontwerpstructuurvisie Amsterdam – Hoorn ter inzage

De bereikbaarheid in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn staat onder druk. Daarom is in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) een verkenning naar de corridor Amsterdam – Hoorn gedaan.

Maatregelen

Inmiddels zijn Rijk en regio het eens geworden over een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in deze regio te verbeteren. Het gaat hierbij om verbeteringen op het wegennet zoals extra rijstroken en aanpassingen aan de op- en afritten van de A7 bij Purmerend en Beemster, maar ook voor het fietsnetwerk en het openbaar vervoer. Hierbij wordt rekening gehouden met grote opgaven in de regio voor woningbouw, leefbaarheid, klimaat en duurzaamheid.

Hoe tot dit maatregelenpakket is gekomen en wat de effecten van deze maatregelen zijn, staat beschreven in de ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport.

We nodigen mensen van harte uit om hun mening over dit pakket te geven. Vanaf donderdag 20 juni tot en met woensdag 31 juli liggen de ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport Corridor Amsterdam – Hoorn ter inzage. In deze periode kunt u een zienswijze indienen op deze documenten.

Lees in de officiële kennisgeving op welke manieren u kunt reageren.

Informatiebijeenkomst 2 juli

Rijkswaterstaat organiseert op dinsdag 2 juli een inloopbijeenkomst van 19.00 – 21.00 uur in Fort Resort Beemster aan de Nekkerweg 24 in Zuidoostbeemster. Hier kunt u vragen stellen en verder worden geïnformeerd over de voorgenomen maatregelen. De bijeenkomsten heeft geen programma, u kunt gewoon binnenlopen.

Vervolg

Na het beschouwen van alle zienswijzen wordt de definitieve structuurvisie opgesteld. In het najaar van 2019 zal de minister het voorkeursbesluit vaststellen. Dan zal ook de ondertekening van de bestuursovereenkomst tussen Rijk en regio plaatsvinden. Meer informatie over de MIRT-verkenning en uitgevoerde onderzoeken zijn te vinden op: https://www.corridoramsterdamhoorn.nl.