Ontwerpbestemmingsplan Herinrichting N243

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan Herinrichting N243  ter inzage ligt ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

De N243 is de provinciale weg tussen de N242 in Alkmaar en de Westfrisiaweg in Koggenland. De weg voert door de Schermer (gem. Alkmaar), Beemster en Koggenland. De provincie wil de functie van de N243 als gebiedsontsluitingsweg in stand houden, de weg veiliger maken en waar mogelijk de ruimtelijke karakteristieken van het gebied versterken. De plannen voor de herinrichting van de weg zijn in strijd met de regels van het huidige bestemmingsplan Buitengebied 2012  van de gemeente Beemster. Er is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Het ontwerpbestemmingsplan Herinrichting N243 voorziet in deze wijziging voor het gedeelte van de N243 dat op het grondgebied van Beemster ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorend ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 13 augustus tot en met 24 september 2018 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Het Ontwerpbestemmingsplan Herinrichting N243 is ook op deze website te raadplegen en op Ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Degenen die buiten de openingstijden van het gemeentehuis van Beemster inzage willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend, telefoonnummer (0299) 452 452.