Ontwerpbestemmingsplan ‘Volkstuinen Noorderpad c.a.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Volkstuinen Noorderpad c.a.’ ter inzage ligt ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan ligt ten noordwesten van de kern Zuidoostbeemster. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door het Noorderpad, aan de zuidzijde door het Middenpad en aan de westzijde door de A7 en naastgelegen groengebied. Aan de oostzijde staan de gebouwde woningen van het plan De Nieuwe Tuinderij.

Aanleiding voor het ontwerpbestemmingsplan is de wens om de verrommelde situatie binnen het plangebied op te heffen door het gebruik voor volkstuinen binnen een deel van het gebied te legaliseren en daarnaast een openbaar groengebied te realiseren en vijf woningbouwkavels te ontwikkelen. Het voorliggend bestemmingsplan vormt een passend planologisch regime voor deze ontwikkelingen.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorend ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 21 november 2016 tot en met 2 januari 2017 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens op deze website te raadplegen en op ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Degenen die buiten de openingstijden van het gemeentehuis van Beemster inzage willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend via telefoonnummer (0299) 452 452.

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet Geluidhinder ‘Volkstuinen Noorderpad c.a.’

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat het ontwerpbesluit hogere waarden Wet Geluidhinder ‘Volkstuinen Noorderpad c.a.’ ter inzage ligt. Dit ontwerpbesluit voorziet in het vaststellen van hogere waarden als bedoeld in artikel 83 van de Wet Geluidhinder, ten behoeve van het oprichten van vijf woningen in het plangebied.
Uit onderzoek blijkt dat voor deze woningen binnen het plangebied de voorkeurswaarden volgens de Wet Geluidhinder zullen worden overschreden. Burgemeester en wethouders zijn voornemens voor deze woningen hogere waarden te verlenen.
 
Het ontwepbesluit ligt van 21 november 2016  tot en met 2 januari 2017 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster.
 
Gedurende de terinzagetermijn kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster onder vermelding van kenmerk 1328269. Degenen die buiten de openingstijden van het gemeentehuis van Beemster inzage willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend via telefoonnummer (0299) 452 452.