Ontwerpbestemmingsplan ‘Benonistraat’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Benonistraat’ ter inzage ligt ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan maakt het oprichten van maximaal 45 woningen mogelijk in het plangebied ‘Benonistraat’ te Zuidoostbeemster. Het plangebied maakt onderdeel uit van het woningbouwplan ‘De Nieuwe Tuinderij’ te Zuidoostbeemster. Concreet is het plangebied gelegen direct ten zuiden van het Noorderpad en direct ten westen van de lintbebouwing aan de Purmerenderweg.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorend ontwerpraadsbesluit van 30 december 2013 tot en met 10 februari 2014 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend ontwerpraadsbesluit gedurende deze periode te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Degenen die buiten de openingstijden van de sector inzage willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Purmerend via telefoonnummer (0299) 452 452.