Ontwerp uitwerkings- en wijzigingsplan De Keyser, kavels Middenweg

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp van het uitwerkings- en wijzigingsplan ‘De Keyser, kavels Middenweg’ ter inzage ligt.

Het ontwerp ligt van 23 0oktober tot en met 4 december van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Daarnaast is het ontwerpplan tijdens deze periode te raadplegen via Uitwerkings- en wijzigingsplan 'De Keyser, kavels Middenweg en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plangebied betreft de westelijk gelegen gronden van het plan ‘De Keyser’, die grenzen aan de Middenweg, gesitueerd tussen perceel Middenweg 188 en de Morgenweg, te Middenbeemster. Het plangebied valt binnen het bestemmingsplan ‘Vierde Kwadrant’, waar het deels de bestemming ‘Uit te werken Woongebied (WG-U)’ en deels de bestemming (met wijzigingsbevoegdheid) ‘Agrarisch’ heeft. Voor dit plangebied geldt een uitwerkingsbevoegdheid waarvoor het uitwerkings- en wijzigingsplan ‘De Keyser, kavels Middenweg’ is opgesteld. Het uitwerkings- en wijzigingsplan maakt het oprichten van vier vrijstaande woningen mogelijk. Het ontwerpplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding. De ID-code van het plan is NL.IMRO.0370.2017UPKavelsMweg-ON01.

Gedurende de terinzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp uitwerkings- en wijzigingsplan naar voren brengen.

Het indienen van een zienswijze is, naast het zijn van belanghebbende, een voorwaarde om tegen het uiteindelijke besluit beroep te kunnen instellen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Omdat de gemeente Purmerend de ambtelijke werkzaamheden voor de gemeente Beemster uitvoert, kunt u voor het maken van een afspraak voor een mondelinge zienswijze of voor nadere informatie contact opnemen met het Ruimtelijke Domein van de gemeente Purmerend, via (0299) 452 452.