Om het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk te beperken werken we alleen op afspraak.
U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Over het coronavirus in Beemster en Purmerend

Informatie voor ondernemers

Ontwerp uitwerkings- en wijzigingsplan ‘De Keyser, fase 2’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp van het uitwerkings- en wijzigingsplan ‘De Keyser, fase 2’ ter inzage ligt. Het ontwerp ligt van 19 november tot en met 31 december 2018 van maandag van 16.00 - 19.00 uur en woensdag en donderdag van 8.30 – 12.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Per 1 januari 2019 is het gemeentehuis alleen maandags van 16.00 - 19.00 uur geopend.

Het plangebied betreft de gronden gelegen ten oosten van het plan ‘De Keyser’ fase 1. Het plangebied valt binnen het bestemmingsplan ‘Vierde Kwadrant’, waar het deels de bestemming ‘Uit te werken Woongebied (WG-U)’ en deels de bestemming (met wijzigingsbevoegdheid) ‘Agrarisch’ heeft.

Voor dit plangebied geldt een uitwerkingsbevoegdheid waarvoor het uitwerkings- en wijzigingsplan ‘De Keyser, fase 2’ is opgesteld. Het uitwerkings- en wijzigingsplan maakt het oprichten van 63 woningen mogelijk. Het ontwerp uitwerkings- en wijzigingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding. De ID-code van het plan is NL.IMRO.0370.2018UPDeKeyserf2-ON01.

Gedurende de terinzagetermijn  kunnen belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp uitwerkings- en wijzigingsplan naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Degenen die buiten de openingstijden van het gemeentehuis van Beemster inzage willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend via telefoonnummer (0299) 452 452.