Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen Oosthuizerweg 76 (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat zij hebben besloten met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 ͦ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan “Buitengebied 2012” voor het realiseren van een bedrijfsgebouw op het perceel Oosthuizerweg 76 te Noordbeemster.  De gemeenteraad van Beemster heeft besloten voor dit bouwplan een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

De omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 januari 2020 tot en met 9 maart 2020 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster en in de centrale hal van het stadhuis van de gemeente Purmerend, Purmersteenweg 42 te Purmerend. De omgevingsvergunning is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tegen de ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen ingediend. Gedurende de bovengenoemde terinzagetermijn kunnen belanghebbenden  die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbesluit naar voren te brengen een beroepschrift indienen bij rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt en de gronden van uw beroep. Ingeval van beroep bent u griffierecht verschuldigd. Op voorwaarde dat er een beroepschrift is ingediend, kunt u daarnaast de Voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor de precieze voorwaarden.