Kennisgeving voor ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

 

Van dinsdag 2 maart tot en met maandag 29 maart 2021 kunt u uw zienswijze geven over de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol
en het daarvoor opgestelde milieueffectrapport.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil het Luchthavenverkeerbesluit voor Schiphol wijzigen om daarin het Nieuw Normen en Handhavingsstelsel voor
Schiphol (NNHS) juridisch vast te leggen, inclusief het maximumaantal vliegbewegingen van 500.000 per jaar en 29.000 in de nacht. Het NNHS dwingt Schiphol om
zoveel mogelijk de start- en landingsbanen in te zetten die de minste hinder veroorzaken. Ook wordt de aangescherpte vierde baanregel vastgelegd.

Milieueffectrapport

Het milieueffectrapport beschrijft de milieueffecten van het gebruik van de start- en landingsbanen volgens het nieuwe stelsel en de ontwikkeling van de luchtvaart
op de luchthaven Schiphol naar 500.000 vliegbewegingen die hierdoor mogelijk is. Hiermee wordt duidelijk wat de te verwachten milieueffecten zijn van aanpassing
van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol aan het nieuwe stelsel. Een passende beoordeling van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden maakt deel uit van
het milieueffectrapport. Deze passende beoordeling is ook onderdeel van de vergunningsaanvraag door Schiphol vanuit de Wet Natuurbescherming.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besluit over deze vergunningsaanvraag. Op 16 februari 2021 is de zienswijzenprocedure gestart voor
de ontwerpvergunning. Meer informatie hierover is te vinden op www.rvo.nl/vergunning-airport-schiphol.

In deze kennisgeving leest u meer over hoe uw zienswijze kunt indienen