Kennisgeving vaststelling wijzigingsplan Wormerweg 21, Westbeemster

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat zij op 19 februari 2019 het wijzigingsplan “Wormerweg 21, Westbeemster” hebben vastgesteld.

Zakelijke inhoud

Dit wijzigingsplan (ID-code NL.IMRO.0370.2018WPWormerweg21-VA01) wijzigt de bestemming van het perceel Wormerweg 21 te Westbeemster van ‘Cultuur en Ontspanning - Seksinrichting’ naar ‘Wonen’. Bij het plan is geen exploitatieplan vastgesteld.

Rechtsmiddelen

Het vastgestelde plan ligt met ingang van 11 maart 2019 tot en met 22 april 2019 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster en in de centrale hal van het stadhuis van de gemeente Purmerend, Purmersteenweg 42 te Purmerend. Het plan is eveneens te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en op deze website Wijzigingsplan Wormerweg 21, Westbeemster.

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is alleen mogelijk voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan hebben ingediend, dan wel aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren te brengen. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.