Besloten is de dienstverlening in het stadhuis Beemster nog niet voort te zetten. U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Over het coronavirus in Beemster en Purmerend

Informatie voor ondernemers

Kennisgeving terinzagelegging ontwerpomgevingsvergunning met afwijking van bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van de functie van een schuur naar een recreatiewoning op het perceel Zuiderweg 24 te Zuidoostbeemster. In de vergadering van 17 december 2019 heeft de gemeenteraad van Beemster een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven ten behoeve van deze aanvraag.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van maandag 30 december 2019 gedurende zes weken, dus tot en met 10 februari 2020, tijdens openingstijden voor eenieder ter inzage op het gemeentehuis van Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster en op het stadhuis van Purmerend, Purmersteenweg 42 te Purmerend.

U kunt gedurende de periode van terinzagelegging zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van Beemster, Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken. Daarvoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Ontwikkeling, de heer M.C. Deinum, via telefoonnummer 0299-452452.

De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming omtrent de omgevingsvergunning en de verklaring van geen bedenkingen. Beroep tegen het genomen besluit kan later slechts worden ingesteld door degenen die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen hebben ingediend, tenzij wordt aangetoond dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijzen in te dienen.